Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Thứ năm - 25/01/2024 21:47 1044 0

Phú Yên: Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Thứ ba - 19/12/2023 15:23 489 0
Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về  tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chỉnh trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, các cấp, các ngành đã có nhiêu cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng chính quyền thân thiện, gắn bó, phục vụ Nhân dân.
1
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, nhằm xây dựng văn hóa công sở, thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên, vẫn còn có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; thái độ phục vụ, giao tiếp ứng xử có lúc chưa thật sự thân thiện; thiếu chủ động, quyết liệt trong tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; tiến độ, chất lượng giải quyết công việc chưa đạt yêu cầu. Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính chuyển biến còn chậm, chưa đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, tạo sự chuyển biến tích cực về chất lượng phục vụ, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; đồng thời cải thiện và nâng cao các chỉ số liên quan công tác cải cách hành chính, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chị thị số 39-CT/TU về tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thay thế cho Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm, hiệu quả các chủ trương, quy định của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm nêu gương và xây dựng, thực hiện văn hóa công sở, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
 
2. Thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị đảm bảo đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tiễn. Tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, phong cách làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp, các ngành, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
 
Nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra, kiểm tra công vụ; thường xuyên kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc, nhất là các bộ phận trực tiếp tiếp xúc, hướng dẫn cho người dân, các tổ chức, doanh nghiệp.
 
Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, làm cơ sở để đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, điều chuyển, bố trí nhân sự phù hợp với vị trí việc làm. Kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác phù hợp đối với cán bộ, công chức năng lực chuyên môn yếu, thiếu trách nhiệm, không đáp ứng yêu cầu công việc.
 
Khuyến khích, phát huy tính năng động, sáng tạo, tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thi hành công vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
Chủ động xử lý công việc thuộc thẩm quyền, theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời nêu cao trách nhiệm trong phối hợp xử lý các nội dung có liên quan. Các hồ sơ trình xin ý kiến cấp trên phải đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định và chỉ trình cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
 
3. Chủ động thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp cải cách hành chính. Tập trung triển khai có hiệu quả việc đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông, bảo đảm nguyên tắc người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ. Quan tâm đầu tư nguồn lực, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính, việc quản lý công việc, nhiệm vụ được giao và giám sát giờ giấc làm việc. Thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi công khai đối với các trường hợp giải quyết thủ tục hành chính sai sót, trễ hạn. Tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đảm bảo kịp thời, đúng quy định. 
 
4. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trước hết phải gương mẫu đi đầu, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm cá nhân trong chỉ đạo, điều hành và quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị mình; công tâm, khách quan trong phân công nhiệm vụ và sử dụng, đánh giá cán bộ thuộc quyền quản lý. Xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, thân thiện, hiện đại. Cử cán bộ tham dự các cuộc họp đúng thành phần, thời gian quy định.
 
5. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Chấp hành nghiêm nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc. Thực hiện tốt các quy định về đạo đức, văn hóa ứng xử của người cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao; các chuẩn mực đạo đức gia đình, xã hội, thuần phong mỹ tục của dân tộc.
 
Trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền; nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao, tránh để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy, né tránh công việc.
 
Nghiêm cấm lợi dụng nhiệm vụ, vị trí công tác để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, kể cả thời gian được phân công trực.
 
6. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Đảng đoàn Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo, phối hợp thực hiện tốt công tác giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ. Tăng cường vận động sự tham gia, giám sát, đánh giá của người dân, doanh nghiệp trong triển khai thực hiện chỉ thị này trên địa bàn.
 
7. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chỉ thị này của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kỷ luật, kỷ cương hành chính. Phát huy vai trò của các cơ quan thông tin đại chúng và Nhân dân trong việc giám sát, phát hiện, biểu dương những trường hợp thực hiện tốt, đồng thời phê phán những trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính và tinh thần, thái độ phục vụ trong thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.
 
8. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị này đối với các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong tỉnh.
 
9. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị này; kịp thời báo cáo, tham mưu đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy các nội dung có liên quan. Tiếp tục duy trì hiệu quả số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân về vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Bá Vĩnh

Nguồn tin: tuyengiao.phuyen.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

vanbanhuyen
 

102/TB-UBND

Thông báo tuyển chọn Cộng tác viên Công tác xã hội xã Hòa Phong

Thời gian đăng: 24/07/2024

lượt xem: 18 | lượt tải:4

01/2024/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành QUy chế dân chủ cơ sở xã Hòa Phong

Thời gian đăng: 24/07/2024

lượt xem: 11 | lượt tải:3

112/UBND

Công khai kết quả thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trên môi trường điện tử quý II năm 2024 trên địa bàn xã

Thời gian đăng: 16/07/2024

lượt xem: 118 | lượt tải:8

94/TB-UBND

THÔNG BÁO Về việc mời nhận thầu: Kinh doanh, khai thác và quản lý 02 Chợ Mỹ Thạnh Đông 1 và Mỹ Thạnh Trung 1 xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa

Thời gian đăng: 11/07/2024

lượt xem: 160 | lượt tải:7

122/UBND-QĐ

Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2023 của UBND xã Hòa Phong

Thời gian đăng: 25/06/2024

lượt xem: 254 | lượt tải:19
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 31

Máy chủ tìm kiếm: 1

Khách viếng thăm: 30

Hôm nay: 5,849

Hôm qua: 9,521

Tháng hiện tại: 70,850

Tháng trước: 36,015

Tổng lượt truy cập: 438,932

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây