STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 16/TB-UBND 16/08/2023 Thông báo công khai kế hoạch sử dụng đất 2022 huyện Tây Hòa và bản đồ Kế hoạch sử dụng đất 2022 huyện Tây Hòa
2 85/TB-UBND 13/08/2023 Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Phú Yên thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
3 82/TB-UBND 17/07/2023 Thông báo niêm yết công khai quyết toán ngân sách năm 2022 xã Hòa Phong
4 157/BC-UBND 09/07/2023 Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
5 122/UBND 09/07/2023 V/v tăng cường công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số PCI, PAPI tạo môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh
6 77/NQ-HĐND 06/07/2023 Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết 70.2020 về công trình dự án khu dân cư phía nam kênh chính nam
7 17/KH-UBND 05/07/2023 Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2023
8 18/KH-UBND 05/07/2023 Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng của người dân tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023
9 146/UBND 05/07/2023 Công văn triển khai thực hiện Công văn số 1983/BNV-VTLTNN ngày 28/4/2023 của Bộ Nội vụ
10 122/UBND 05/07/2023 Công văn tăng cường công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số PCI, PAPI tạo môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh
11 60/KH-UBND 05/07/2023 Kế hoạch Tổ chức tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã Hòa Phong
12 150/UBND 05/07/2023 Công văn V/v triển khai thực hiện Kết luận số 413-KL/TU ngày 05/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
13 80/TB-UBND 29/06/2023 Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã 6 tháng cuối năm 2023
14 74/KH-UBND 25/06/2023 Kế hoạch thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn xã Hòa Phong năm 2023
15 58/KH-UBND 25/04/2023 Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”
16 59/KH-UBND 25/04/2023 Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Phú Yên chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã
17 40/NQ-HDND 20/12/2022 Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế xã hội- quốc phòng an ninh năm 2023
18 41/NQ-HDND 20/12/2022 Nghi quyết về bổ sung và điều chỉnh nhiệm vụ chi ngân sách xã năm 2022
19 42/NQ-HDND 20/12/2022 Phê duyệt dự toán thu ngân sách trên địa bàn xã và phân bổ chi ngân sách xã năm 2023
20 43/NQ-HDND 20/12/2022 Nghị quyết về việc điều chỉnh thời gian nguồn vốn thực hiện công trình mở rộng trường TH Hòa Phong, điểm trường Mỹ Thạnh Nam
21 44/NQ-HDND 20/12/2022 Nghị quyết về việc điều chỉnh thời gian nguồn vốn thực hiện dự án quy hoạch chii tiết 1/500 khu dân cư Trung Tâm xã Hòa Phong
22 45/NQ-HDND 20/12/2022 Nghị quyết về việc điều chỉnh thời gian thực hiện công trình nâng cấp mở rộng tuyến đường từ quán 2 Thường, Mỹ Thạnh Trung 1 dến giám kênh mương mới Tân Mỹ-Mỹ Thạnh Đông 1
23 46/NQ-HĐND 20/12/2022 Nghị quyết về việc điều chỉnh thời gian thực hiên công trình xây dựng hệ thống thoát nước tại 2 tuyến: Từ nhà ông 7 Tặng đến trạm xăng và từ nhà ông Phú đến nhà ông Sanh ở Mỹ Thạnh Trung 1
24 47/NQ-HĐND 20/12/2022 Nghị quyết về việc điều chỉnh Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 03/7/2020 của HĐND xã về chủ trương đầu tư công trình nhà văn hóa khu thể thao thôn Phước Thành Đông
25 48/NQ-HĐND 20/12/2022 Nghị quyết về việc điều chỉnh thời gian và nguồn vốn thực hiện công trình sửa chữa, nâng cấp chợ Mỹ Thạnh Trung 1
26 49/NQ-HĐND 20/12/2022 Nghị quyết về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Công trình kiên cố hóa kênh mương nội đồng tuyến mương Gò Đình dài 380m
27 51/NQ-HĐND 20/12/2022 Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết 72/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của HĐND xã về chủ trương đầu tư công trình mở rộng đường GTNT tuyến từ cổng chào Mỹ Thạnh Tây đến giáp kênh mương mới Tân Mỹ- Mỹ Thạnh Đông 1
28 52/NQ-HĐND 20/12/2022 Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết 71/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của HĐND xã và Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của HĐND xã về chủ trương và điều chỉnh thời gian đầu tư lắp đặt máy điều hòa Nhà văn hóa xã
29 53/NQ-HĐND 20/12/2022 Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 31/8/2021 của HĐND xã về chủ trương đầu tư công trình san lấp mặt bằng núi đất tại thôn Mỹ Thạnh Trung 2 để quy hoạch đất thương mại, dịch vụ của xã và khép kín khu dân cư
30 54/NQ-HĐND 20/12/2022 Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết 77/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của HĐND xã về chủ trương đầu tư công trình xây dựng xây dựng sân thể thao của 5 thôn
31 55/NQ-HĐND 20/12/2022 Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của HĐND xã về chủ trương đầu tư công trình xây dựng 6 phòng làm việc của UBND xã
32 57/NQ-HĐND 20/12/2022 Nghị quyết về việc thông qua phương án vốn huy động đóng góp nhân dân công trình mở rộng đường giao thông nông thôn tuyến từ cầu Mỹ Thạnh Đông 2 đến Cầu Xéo
33 58/NQ-HĐND 20/12/2022 Nghị quyết về việc thông qua phương án vốn huy động đóng góp nhân dân công trình bê tông hóa giao thông nông thôn nội đồng điểm đầu KN6 đến nhà 3 Phong thôn Phước Thành Nam
34 59/NQ-HĐND 20/12/2022 Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021- 2026
35 273/UBND 16/12/2022 Triển khai câp nhật Hồ sơ cán bộ công chức và Hệ thống phần mềm cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức tỉnh Phú Yên
36 TH 13/12/2022 Tổng hợp kết quả giải quyết TTHC năm 2022; thư xin lỗi; thư chúc mừng, chia buồn năm 2022
37 TT 05/07/2022 Tuyên truyền cải cách hành chính
38 TT 05/07/2022 Tuyên truyền hướng dẫn nộp hồ so trực tuyến mức độ 3,4
39 37/NQ-HĐND 28/06/2022 Chủ trương đầu tư công trình xây dựng mới cổng chào thôn Phước Thành Đông và xây dựng các bồn hoa trên tuyến đường từ cổng chào thôn Mỹ Thanh Tây đến nhà ông Trần Hữu Công
40 34/NQ-HĐND 28/06/2022 Chương trình hoạt động giám sát của HĐND xã khóa XIII năm 2023
41 36/NQ-HĐND 28/06/2022 điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021- 2025
42 39/NQ-HĐND 28/06/2022 điều chỉnh và bổ sung dự toán ngân sách năm 2022
43 38/NQ-HĐND 28/06/2022 Phê duyệt quyết toán ngân sách xã năm 2021
44 35/NQ-HĐND 28/06/2022 Thông qua Đề án quy hoạch chung xã Hòa Phong giai đoạn 2025 dài hạn đến năm 2030
45 33/NQ-HĐND 28/06/2022 Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022
46 HD 09/06/2022 Hướng dẫn nộp Hồ sơ thụ tục hành chính trực tuyến
47 20/NQ-HĐND 27/12/2021 Nghị quyết Về nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng- anh ninh năm 2022
48 21/NQ-HĐND 27/12/2021 Nghị quyết Phê duyệt dự toán thu ngân sách trên địa bàn cà phân bổ chi ngân sách xã năm 2022
49 22/NQ-HĐND 27/12/2021 Nghị quyết Về việc bổ sung và điều chỉnh nhiệm vụ chi ngân sách xã năm 2021
50 23/NQ-HĐND 27/12/2021 Về việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và phân bổ chii ngân sách xã tại Nghi quyết số 66/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của HĐND xã Hòa Phong
vanbanhuyen
 
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 143

Hôm qua: 144

Tháng hiện tại: 3,117

Tháng trước: 12,114

Tổng lượt truy cập: 218,092

16/TB-UBND

Thông báo công khai kế hoạch sử dụng đất 2022 huyện Tây Hòa và bản đồ Kế hoạch sử dụng đất 2022 huyện Tây Hòa

Thời gian đăng: 16/08/2023

lượt xem: 18 | lượt tải:10

85/TB-UBND

Thông báo Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Phú Yên thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Thời gian đăng: 29/08/2023

lượt xem: 15 | lượt tải:10

82/TB-UBND

Thông báo niêm yết công khai quyết toán ngân sách năm 2022 xã Hòa Phong

Thời gian đăng: 14/08/2023

lượt xem: 18 | lượt tải:13

157/BC-UBND

Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Thời gian đăng: 09/07/2023

lượt xem: 25 | lượt tải:19

122/UBND

V/v tăng cường công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số PCI, PAPI tạo môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh

Thời gian đăng: 09/07/2023

lượt xem: 39 | lượt tải:10
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây