Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)

Thứ ba - 13/06/2023 00:37 42 0
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN
Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh
ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)

I. Hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
1. Hoàn cảnh ra đời
 Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, thực dân Pháp dã tâm dùng vũ lực hòng đặt lại ách thống trị trên đất nước ta một lần nữa.
          Trước vận mệnh đất nước đang ở tình thế “ngàn cân treo sợi tóc vì thù trong, giặc ngoà